Nghiên cứu và phát triển (Research & Development) là một bộ phận không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nói riêng. Hoạt động Nghiên cứu - Phát triển (triển khai) có vị trí quan trọng trong các Doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm bởi vì nó tạo ra các sản phẩm mới, làm rõ cơ sở khoa học của sản phẩm. Do vậy các sản phẩm sẽ có chất lượng ổn định và đáng tin cậy. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ nghiên cứu tiềm năng thị trường và định hướng phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc để sản phẩm phát triển và có thị phần ngày càng lớn. Đầu tư cho họat động nghiên cứu-triển khai sẽ tạo ra một bước chuyển về chất trong hoạt động của Doanh nghiệp. Chính vì sớm nhận thấy được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động R&D trong hoạt động của doanh nghiệp, mà Lãnh đạo Công ty dược phẩm Phong Phú đã sớm có chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho bộ phận này, nhằm đưa R&D trở thành hoạt động mũi nhọn cho sự phát triển đột phá của doanh nghiệp. 

Bên cạnh sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, mô hình hoạt động được cải tổ cho phù hợp. Công ty đã tạo nhiều ưu đãi và điều kiện tốt nhất, được giao nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng để có thể đảm trách được vai trò là bộ phận mũi nhọn cho sự phát triển thành công của công ty. Đối với nguồn nhân lực, để có đủ đội ngũ cán bộ khoa học có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận nghiên cứu chuyên trách, bên cạnh việc qui hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ sẵn có, các chính sách tuyển dụng và khuyến khích nhân tài được Công ty áp dụng thường xuyên để lôi kéo nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài vào làm việc. Với chính sách này, thời gian qua công ty đã tiếp nhận được nhiều sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi, sự cộng tác của các nhà khoa học, đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong thời gian vừa qua và định hướng phát triển trong tương lai. 

Nghiên cứu và phát triển khác