Vui lòng xem file đính kèm : download here

GIải trình chênh lệch tăng lợi nhuận sau thuế : download here

Quan hệ cổ đông khác