Vui lòng xem file đính kèm : download here

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế : download here

Quan hệ cổ đông khác