Báo cáo tài chính quý 4/2014 : download

Giải trình chênh lệch tăng lợi nhuận sau thuế : download 

Quan hệ cổ đông khác