/public/userfiles/files/cv%20CBTT%20HD%20kiem%20toan%202018%20%28CKS%29.pdf 

/public/userfiles/files/HD%20AFC%20PP%202018.pdf

Quan hệ cổ đông khác