Vui lòng xem file đính kèm : download here

Quan hệ cổ đông khác