Vui lòng xem file đính kèm : download here

Tờ trình tạm trích trước các quỹ năm 2015 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển : download here

Quan hệ cổ đông khác